Reklamn?kampa?v Praze

V Praze studuje přes 80.000 student?/font>, kteří jsou zajímav?jako spotřebitel?se specifickými potřebami, budouc?vyšš?středn?a vyšš?třída společnosti, současn?a budouc?pracovn?síla. S naší firmou můžete efektivn?oslovit  desetitisíce student?v Praze s využitím tradičních medi? letáčkových a plakátovacích kampan?na V? dále organizujeme setkán?student?s firmami, přednášky, soutěže a další. Naše kampan?využívaj?mnohaletých zkušenost?a jsou předem plánovány. Kontaktujte nás a nechte si zpracovat kalkulaci na Vaši kampa? Nap?:

Oslovte V?studenty v Praze za  999,- K?/span>. Získáte roznesen?Vašich plakát?na místa akademick?půdy.

Naše nízk?ceny si můžeme dovolit díky tomu, že zárove?realizujeme kampan?pro několik klient? Tyto kampan?prováděj?studenti jednotlivých V? kteří znaj? nejlépe děn?na fakultách a umíst?Vaše plakáty na místa, o kterých Vy zatím nevíte. 

Realizujeme:

1)       Plakátovac?kampa?/span>: rozvěšen?plakát?(doporučujeme A4, nebo A3) na nástěnky fakult, kolej?a menz - nejvýznamnějších univerzit v Praze. Nabízíme ideáln?možnost kontaktován?student?V?přímo v míst?jejich studi?pomoc?plakátovacích a letákových kampan? Výhody těchto kampan?jsou:

a)       nízk?cena - kampa?vás bude stát mén?ne?inzerát v časopise a přitom několikanásobn? oslovíte celou akademickou obec v ČR

b)       možnost přesného cílen?podle univerzit, typu fakult, kter?studuj? (nebo nap? koleje s převažujícím poměrem mužů/žen)

c)       prakticky okamžit?realizace, roznos provádíme během 5-8 dn? lze dohodnout i do 24 hodin

d)       mnohonásobn?shlédnut? inzerce v různém prostřed?zvyšuje úspěšnost

e)       možnost prováděn? kampan?ve více vlnách

trván?inzerce - plakáty podle našich zkušenost?vydrží na nástěnkách viset v průměru 1-2 týdny, proto doporučujeme jejich obnovu 1 x týdn?

2)       Rozdáván? letáčk?a vzork?před S?a V?(menzami a fakultami): Potřebujete zajistit rozdáván?katalog? letáčk? nebo vzork?výrobk?s cílením na studenty?Doporučujeme Vám realizovat rozdáván?

a)       Středn?školy: 7:15 ?9:15 ráno

b)       Vysok?školy:

-            velk?fakulty v dopoledních hodinách (dle rozvrhu hodin)

-            velk?menzy 11:00 ?14:00

Orientačn?ceník za:

1)       Plakátovac? kampa?/span>

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Průběžn?kampa?s obnovou 1 x týdn?            999,- K?obnova

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Průběžn?kampa?s obnovou 1 x za 14 dn?    1.499,- K?obnova

2)       Rozdáván? letáčk?a vzork?před S?a V?(menzami a fakultami) Cena je za každého pracovníka  a určuje ji počet hodin za den, kter?v kuse odpracuje:

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         1 hodina            199,- K?hod

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         2 a?3 hodiny     149,- K?hod

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         4 a?5 hodin      129,- K?hod

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         5 a více hodin   119,- K?hod

Zajištěn?kvality: klient před realizac?vlastn?kampan?obdrží seznam míst roznosu. M?tak možnost osobn?zkontrolovat, jestli byl roznos proveden.   Na závěr vypracujeme zprávu, ve kter?je rozpis míst s umístěnými letáčky a plakáty a čas distribuce. Kampan?nad 10 000 K?jsou kompletn?fotografovány digitálním fotoaparátem a CD je součást?závěrečn?zprávy. Platíte pouze práci rozdávajících a rozvěšujících, my zajistíme jejich kontrolu a rozvoz materiál?v cen?kampan?

Pokud Vás nabídka zaujala, ale nechcete vynakládat za reklamu výše uveden?finančn?prostředky, kontaktujte přímo majitele firmy p. Pavla Čermáka na tel.: 602 281 003 a domluvte si s ním individuáln? kalkulaci. Při n?/span> může být koncov? cena snížena o barterovou výměnu za Vámi nabízen?služby, nebo produkty.


Zpět

Rich jade replica watches mother of pearl dial, set with replica watches uk four natural Wesselton diamonds and the central two time scales against each other, showing a replica watches online great look. Simple dial design, so that time is swiss replica watches clear and intuitive instructions, convenience view.